Proiectul „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, implementat de Asociaţia pentru Implicare Socială, Educaţie şi Cultură, a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.3. Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia, cod proiect SIPOCA 493/MySMIS 125435.

Proiectul a fost implementat în perioada 07.03.2019 – 07.02.2021, cu o valoare totală de 1.829.523,99 lei din care asistență financiară nerambursabilă 1.792.933,51 lei, iar contribuția proprie a fost de 36.590,48 lei. Grupul ţintă al proiectului a avut următoarea structură:

  • 600 de persoane care desfășoară sau sunt autorizate să desfășoare o activitate juridică și specialiști în domeniul dreptului și/sau cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar și personal din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar (ex. Judecători, procurori, personal asimilat acestora, personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, auditori de justiție, alte categorii de personal din instanțe și parchete, personal din cadrul sistemului de probațiune, personal al instituțiilor centrale și al structurilor acestora de la nivel central sau local etc.), care vor participa la activitățile de instruire și dezvoltarea/aprofundarea cunoștințelor în domeniul drepturilor omului;
  • 600 de persoane care fac parte din grupuri vulnerabile (persoane defavorizate, persoane marginalizate, persoane excluse social sau supuse riscurilor de excluziune socială sau persoane vulnerabile), cu accent pe persoanele cu dizabilități, care vor participa la sesiunile de informare cu privire la drepturile de care beneficiază și modalități de accesare a acestora;
  • 275 de cetățeni (inclusiv elevi, studenți, cadre didactice) care vor participa la sesiunile de informare cu privire la drepturile de care beneficiază și modalități de accesare a acestora.

Scopul proiectului a fost facilitarea accesului la justiție al cetățenilor, în special al grupurilor vulnerabile, prin activități de informare și promovare a drepturilor și serviciilor de care pot beneficia, dar și prin îmbunătățirea calității serviciilor juridice.

Printre activitățile de bază ale proiectului se regăsesc cele de management, derularea unei campanii de informare în rândul cetățenilor pentru creșterea accesului la serviciile juridice, acțiuni de formare în domeniul protecției juridice a drepturilor omului, organizarea de workshop-uri pentru consolidarea capacității avocaților privind acordarea asistenței juridice în cazurile de discriminare, organizarea de sesiuni de informare cu scopul de a îmbunătăți accesul cetățenilor la justiție, cu accent pe grupurile vulnerabile.

Principalele rezultate obținute în cadrul proiectului „Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile – Justiție pentru toți”, cod SIPOCA 493, sunt:

  • 600 de practicieni ai dreptului care au beneficiat de activități de dezvoltare/aprofundare cunoștințe în domeniul protecției juridice a drepturilor omului;
  • 18 workshop-uri organizate online, la care au participat peste 432 de avocați, pentru consolidarea capacității avocaților privind acordarea asistenței juridice în cazurile de discriminare;
  • 25 de sesiuni de informare în rândul cetățenilor, organizat online, cu scopul de a îmbunătăți accesul cetățenilor la justiție, cu accent pe grupurile vulnerabile, la care au participat peste 875 de persoane;
  • 1 Ghid privind acordarea asistenței juridice gratuite și distribuirea acestuia către 500 de persoane;
  • Dezvoltarea unei platforme online cu resurse și informații juridice.

Ghid privind acordarea asistenței judiciare din oficiu în România

Ghidul poate fi vizualizat mai jos: