Accesul la justiție cuprinde o serie de drepturi fundamentale ale omului, cum ar fi dreptul la un proces echitabil, permițând persoanelor fizice să se protejeze împotriva încălcării drepturilor, să remedieze faptele ilicite, să atragă răspunderea puterii executive și să se apere în cadrul procedurii penale. Acesta este un element important al statului de drept și include dreptul civil, penal și administrativ.

Accesul la justiție este atât un proces, cât și un obiectiv, fiind esențial pentru persoanele care urmăresc să beneficieze de alte drepturi procesuale și de drept material. Accesul la justiție este un drept fundamental, prevăzut și protejat de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Liberul acces la justiție este garantat pentru fiecare persoană, fără a se ține cont de statutul social ori de poziția economică a acesteia. Acest drept fundamental este considerat drept unul dintre pilonii principali ai statului de drept și a demnității fiecărei persoane.

Asistența judiciară gratuită, un instrument vital în respectarea dreptului privind accesul la justiție

Asistența judiciară gratuită este un instrument vital prin care se asigură respectarea dreptului fundamental privind accesul la justiție și are o importanță capitală pentru protecția drepturilor cetățenilor într-o societate democratică. Se impune ca un justițiabil să aibă acces real și efectiv în fața instanței și o șansă reală să își prezinte cazul pe care dorește să-l prezinte. Aceasta presupune că, atunci când mijloacele unui justițiabil nu îi permit acestuia să angajeze un avocat, justițiabilului respectiv să îi fie acordată asistență judiciară gratuită.

Asigurarea aplicării eficiente a dreptului fundamental la un proces echitabil începe cu liberul acces la justiție beneficiind de consultanță juridică, care, în caz de incapacitate economică necesară, trebuie să fie finanțat de către serviciile publice competente, pentru a preveni orice persoană de a fi lipsită de apărare. Apărarea trebuie să fie într-adevăr efectivă și reală și nu doar formală. În încercarea de a-și pune în valoare sau a-și apăra drepturile nimănui nu trebuie să-i fie refuzat dreptul la un proces echitabil din cauza lipsei de mijloace financiare.

Asistența judiciară gratuită este esențială pentru asigurarea accesului la justiție. Este în sarcina statelor și a guvernelor să garanteze, să organizeze și să finanțeze un astfel de sistem de asistență juridică, care să permită celor mai defavorizate persoane să obțină acces la justiție.

Creșterea numărului de cauze în care este necesară asistența judiciară gratuită a condus la creșterea presiunii asupra numărului de procese și asupra administrării bugetelor alocate pentru asistența judiciară gratuită. Orice perioadă de criză, cum ar fi cea caracterizată prin intensificarea terorismului internațional are un impact serios asupra drepturilor cetățenilor, inclusiv cu privire la dreptul de acces la justiție prin consultarea avocatului! Se constată că asistența judiciară gratuită ignoră încă unele domenii de bază juridice și sociale fără a progresa în reglementarea sa, iar o multitudine de instrumente juridice au fost elaborate fără a garanta drepturile persoanelor în această privință.


Accesul liber la justiție, parte a dreptului la un proces echitabil

Noțiunea de acces la justiție obligă statele să garanteze oricărei persoane dreptul de a se adresa instanței – sau, în anumite circumstanțe, de a se adresa unui alt organism pentru soluționarea alternativă a litigiilor -pentru a obține o măsură reparatorie, în cazul în care se constată că drepturile persoanei au fost încălcate. Prin urmare, acesta este, de asemenea, un drept care permite persoanelor să își exercite alte drepturi

Convenția Europeană a Drepturilor Omului, prin articolul 6, reglementează dreptul la un proces echitabil și are următorul conținut:

„1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptată împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunțată în mod public, dar accesul în sala de ședințe poate fi interzis presei și publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părți a acestuia în interesul moralității, al ordinii publice ori al securității naționale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecția vieții private a părților în proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instanță atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiției.

  1. Orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată până ce vinovăția sa va fi legal stabilită.
  2. Orice acuzat are, în special dreptul: a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înțelege și în mod amănunțit asupra naturii și cauzei acuzațiilor aduse împotriva sa; b) să dispună de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării sale; c) să se apere el însuși sau să fie asistat de un apărător ales de el și, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiției o cer; d) să întrebe sau să solicite audierea martorilor acuzării și să obțină citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării; e) să fie asistat, în mod gratuit de un interpret, dacă nu înțelege sau nu vorbește limba folosită la audiere”.

Ca regulă generală, dispozițiile se aplică oricăror instanțe care soluționează litigii ce poartă asupra drepturilor și obligațiilor cu caracter civil sau asupra unei acuzații în materie penală ale unei persoane. Potrivit Curții pentru ca art. 6 să fie aplicabil trebuie ca instanța în fața căreia se desfășoară acea cauză să aibă competența de a pronunța o hotărâre constrângătoare în acel caz.

Curtea a hotărât că art. 6 prevede și un drept material de acces la instanță deoarece asigurarea unor garanții procedurale acordate părților nu ar avea nici un efect dacă nu s-ar garanta și accesul la justiție. Echitatea, publicitatea și celeritatea procesului nu ar avea nici un rost dacă nu există un proces.

Din jurisprudența Curții a rezultat că dreptul de acces la justiție este un drept efectiv fără a fi însă un drept absolut. Acest drept presupune o serie de alte măsuri pe care statul trebuie să le ia pentru a asigura accesul la justiție cum ar fi: instituirea unui sistem de asistență judiciară gratuită atât în penal, cât și în civil, dreptul de a lua legătura și de a comunica în mod confidențial cu un avocat, dreptul de a avea acces la toate dovezile strânse de procuror, costuri rezonabile ale proceselor (taxe de timbru, cauțiuni, alte cheltuieli de judecată – care sunt de natură a îngrădi liberul acces la justiție), complexitatea și neclaritatea unor proceduri, neasigurarea executării hotărârilor judecătorești etc.
Surse:

”Convenția Europeană a Drepturilor Omului”
”Baroul Iași”
”Lege5.ro”

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s