Prin egalitate de şanse şi de tratament între femei și bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora. Discriminarea bazată pe criteriul de sex reprezintă discriminarea directă şi discriminarea indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, precum şi orice tratament mai puţin favorabil cauzat de respingerea unor astfel de comportamente de către persoana respectivă ori de supunerea sa la acestea.

Când vorbim despre munca de valoare egală, ne referim la activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza aceloraşi indicatori şi a aceloraşi unităţi de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoştinţe şi deprinderi profesionale similare sau egale şi depunerea unei cantităţi egale ori similare de efort intelectual şi/sau fizic.

Cum se poate apăra o persoană care se consideră discriminată pe criteriul de sex și care sunt autorităţile cărora se poate adresa

Orice sesizare sau reclamaţie a faptelor de discriminare pe criteriul de sex poate fi formulată şi după încetarea relaţiilor în cadrul cărora se susţine că a apărut discriminarea, în termenul şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în materie. Sindicatele sau organizaţiile neguvernamentale care urmăresc protecţia drepturilor omului, precum şi alte persoane juridice care au un interes legitim în respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi pot, la cererea persoanelor discriminate, reprezenta/asista aceste persoane în cadrul procedurilor administrative.

În ceea ce privește faptele de discriminare pe criteriul de sex săvârşite în domeniul muncii, angajaţii au dreptul:

 • să formuleze sesizări/reclamaţii către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat;
 • să solicite sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru rezolvarea situaţiei la locul de muncă;
 • să sesizeze instituţia competentă în cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului prin mediere, cât şi să introducă cerere către instanţa judecatorească, dar nu mai tarziu de un an de la data săvârşirii faptei.

Autorităţile cărora te poţi adresa în cazul în care te consideri discriminat/ă după criteriul de sex pentru fapte de discriminare care au loc în domeniul muncii:

 • Inspecţia Muncii prin Inspectoratele Teritoriale de Muncă;
 • Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi;
 • Instanţele de judecată;
 • Sindicatele sau organizaţiile neguvernamentale care urmăresc protecţia drepturilor omului, precum şi alte persoane juridice care au un interes legitim în respectarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă, înseamnă accesul nediscriminatoriu la:

 • alegerea sau exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;
 • angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale; venituri egale pentru muncă de valoare egală;
 • informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională, inclusiv ucenicia;
 • promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;
 • condiţii de încadrare în muncă şi de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, inclusiv condiţiile de concediere;
 • beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la sistemele publice şi private de securitate socială; –
 • organizaţii patronale, sindicale şi organisme profesionale, precum şi la beneficiile acordate de acestea;
 • prestaţii şi servicii sociale, acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Angajatorii sunt obligaţi să se asigure că practicile lor nu dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:

 • anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante din sectorul public sau privat;
 • încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;
 • stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;
 • stabilirea remuneraţiei;
 • beneficii, altele decât cele de natură salarială, precum şi la securitate socială; informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
 • evaluarea performanţelor profesionale individuale;
 • promovarea profesională;
 • aplicarea măsurilor disciplinare;
 • dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
 • orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

Angajatorilor le este interzis:

 • să discrimineze o angajată ca urmare a stării sale de graviditate sau maternitate;
 • să îi solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi/sau să semneze un angajament că nu va rămâne însărcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă;
 • orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei sau unui bărbat privind accesul/limitarea dreptului la concediul pentru creşterea copiilor sau concediul paternal.

Violența în familie și ajutorul public judiciar

Violenţa în familie reprezintă orice acţiune sau inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară de libertate. Constituie, de asemenea, violenţă în familie împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile fundamentale.

Ajutorul public judiciar reprezintă o formă de asistenţă acordată de către stat și reprezintă o modalitate prin care se asigură dreptul la un proces echitabil, prin care se garantează accesul egal la actul de justiţie în vederea realizării unor drepturi sau interese legitime pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.

Cine poate beneficia de ajutor public judiciar

Orice persoană fizică care nu poate face față cheltuielilor unui proces fără a pune în pericol întreținerea sa ori a familiei sale poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă.

Condiţiile cerute de lege sunt ca venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, să se situeze sub nivelul de 300 lei, caz în care sumele se avansează în întregime de către stat. Dacă venitul mediu net lunar pe membru de familie, în ultimele două luni anterioare formulării cererii, se situează între 300 lei şi 600 lei, sumele de bani care constituie ajutor public judiciar se avansează de către stat în proporţie de 50%. Ajutorul public judiciar se poate acorda şi în alte situaţii, proporţional cu nevoile solicitantului, în cazul în care costurile certe sau estimate ale procesului sunt de natură să îi limiteze accesul efectiv la justiţie.

Surse: Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s